Posted in Junagadh

સીવીલ હોસ્પિટલ ખાતે અવિરત ચાલતી દર્દીઓ તથા તેના સગાસ્નેહી માટે ભોજન વ્યવસ્થા ની મુલાકાત

Author:

President, Junagadh District B.J.P. Chairman of Junagadh A.P.M.C.Yard. Chairman at Krishna Construction Co.