Posted in Visavadar

પેઇજ કમીટી


૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

સરસઇ જિલ્લા પંચાયત સીટ

મોટી મોણપરી જિલ્લા પંચાયત સીટ

કાલસારી જિલ્લા પંચાયત સીટ

વિસાવદર તાલુકા મા બનીગયેલ અને બાકી છે તે પેઇજ કમીટી ની યાદી


૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

વડાલ   જિલ્લા પંચાયત સીટ

ડુંગરપુર    જિલ્લા પંચાયત સીટ

બિલખા   જિલ્લા પંચાયત સીટ

86 – જૂનાગઢ વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

મજેવડી   જિલ્લા પંચાયત સીટ

જૂનાગઢ તાલુકા મા બનીગયેલ અને બાકી છે તે પેઇજ કમીટી ની યાદી


૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

ભેસાણ – જિલ્લા પંચાયત સીટ

ચુડા – જિલ્લા પંચાયત સીટ

ભેસાણ તાલુકા મા બનીગયેલ અને બાકી છે તે પેઇજ કમીટી ની યાદી