અગતરાય – તા. પં. સીટ

– કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 1- અગતરાય

તાલુકા પંચાયત સીટ :   1- અગતરાય

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
111Agatrai-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
112Agatrai-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
113Agatrai-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
114Agatrai-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
115Agatrai-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
116Agatrai-6ડાઉનલોડડાઉનલોડ
102 Jonpurડાઉનલોડડાઉનલોડ
103Pasvadiyaડાઉનલોડડાઉનલોડ