અજાબ – ૧ – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :  2- અજાબ

તાલુકા પંચાયત સીટ :  અજાબ – ૧

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
232અજાબ – 1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9909060336
233અજાબ – 2ડાઉનલોડડાઉનલોડ8238592020
234અજાબ – 3ડાઉનલોડડાઉનલોડ8469088999
235અજાબ – 4ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/LVOrdxf9QH33qcTvoWlSmT879574572672
236અજાબ – 5ડાઉનલોડડાઉનલોડ9925779583
237અજાબ – 6ડાઉનલોડડાઉનલોડ9726614899
238અજાબ – 7ડાઉનલોડડાઉનલોડ9925576069