અજાબ – 2 – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   2 -અજાબ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   2 -અજાબ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
253શેરગઢ – 1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9825519437
254શેરગઢ – 2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9724822124
255શેરગઢ – 3ડાઉનલોડડાઉનલોડ9879175991
256શેરગઢ – 4ડાઉનલોડડાઉનલોડ9714413913
257શેરગઢ – 5ડાઉનલોડડાઉનલોડ9924168386