આલીધ્રા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   22 – મેંદરડા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   1 -આલીધ્રા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
222આલીધ્રા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
223આલીધ્રા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
216મીઠાપુરડાઉનલોડડાઉનલોડ