અમરાપુર – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   3 – અમરાપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   1 – અમરાપુર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
193અમરાપુર ગીર-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
194અમરાપુર ગીર-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
195અમરાપુર ગીર-3 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
196અમરાપુર ગીર-4 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
164આંબલગઢડાઉનલોડડાઉનલોડ
218જલોદર-૧ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
219જલોદર-૨ ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ