અંબાળા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   27 – સાસણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   2 -અંબાળા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
267 અંબાળા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
268 અંબાળા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
275માલણકાડાઉનલોડડાઉનલોડ
277 ગુંદીયાળીડાઉનલોડડાઉનલોડ
270કેનેડીપુરડાઉનલોડડાઉનલોડ