આંત્રોલી – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   29 – શીલ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   1 – આંત્રોલી

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
29આંત્રોલી-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
30આંત્રોલી-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
31આંત્રોલી-3 ડાઉનલોડ
43દિવાસા-1 ડાઉનલોડ
44દિવાસા-2 ડાઉનલોડ
45દિવાસા-3 ડાઉનલોડ