અવાણીયા – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   જુથળ – 

તાલુકા પંચાયત સીટ :   2- અવાણીયા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
97અવાણીયા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
98અવાણીયા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
120માતરવાણીયાડાઉનલોડડાઉનલોડ
118તરશીંગડાડાઉનલોડડાઉનલોડ
119બોડીડાઉનલોડડાઉનલોડ
117ભાખરવડડાઉનલોડ ડાઉનલોડ