બાલોટ ૧ – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   8 – ધંધુસર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   ૧ – બાલોટ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
153 બાલોટડાઉનલોડડાઉનલોડ
121રવની-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
122 રવની-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
134 નવલખીડાઉનલોડડાઉનલોડ
127બરવાડા ડાઉનલોડ