બાબરા – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   3 – અમરાપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   ૩ – બાબરા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
213બાબરા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
214બાબરા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
191વાંદરવડડાઉનલોડડાઉનલોડ
192નવા વાંદરવડડાઉનલોડડાઉનલોડ
221જંગરડાઉનલોડડાઉનલોડ
227 ધ્રાબાવડડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
230અકાળા ગીર ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ