બડોદર – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   2 – અજાબ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   4 – બડોદર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
140બડોદર – 1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9825937355
141બડોદર – 2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9909645910
142ફાગળી ડાઉનલોડડાઉનલોડ6354956763
146ધ્રાબાવડડાઉનલોડડાઉનલોડ9825839175
143ચીત્રીડાઉનલોડડાઉનલોડ9925226236
144સાંગરસોલાડાઉનલોડડાઉનલોડ7228092651
145નોજણવાવડાઉનલોડડાઉનલોડ9824951317