બગડુ – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૯ – ડુંગરપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૧- બગડુ

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
63બગડું-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/BqX7TrjOFL10bxri8FM4m3619724310184
64બગડું2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
65બગડું3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
59આણંદપુરડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/LZcq0tun8AHBzcihX0MPOa669429456150