બગસરા ઘેડ – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   21 – મેખડી

તાલુકા પંચાયત સીટ :   2 – બગસરા ઘેડ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
4 હંટરપુર ડાઉનલોડડાઉનલોડ
5બગસરા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
6બગસરા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
7બગસરા-3 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
8ભાથરોટ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
9ભાથરોટ-2ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ