બાલાગામ – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   4 – બાલાગામ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   5 – બાલાગામ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
92બાલાગામ – 1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9924122120
93બાલાગામ – 2 ડાઉનલોડ9924129216
94બાલાગામ – 3 ડાઉનલોડ9913505050
95બાલાગામ – 4ડાઉનલોડડાઉનલોડ9979730994
91ઇન્દ્રાણાડાઉનલોડડાઉનલોડ
90ભાટગામડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/Jwn50NF0Z7PDQOYDVuabY4959979364668