બાલોટ 2– તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   8 – ધંધુસર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   2 – બાલોટ 2

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
154 બાલોટ 2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
159કોયલી-1 ડાઉનલોડ
160કોયલી-2 ડાઉનલોડ
157 ઉમટવાડા ડાઉનલોડ
158નાંદરખીડાઉનલોડડાઉનલોડ