બાલોટ ૨- તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   8 – ધંધુસર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   ૨ – બાલોટ ૨

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
154 બાલોટ-૨ડાઉનલોડડાઉનલોડ
159 કોયલી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
160 કોયલી-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
157 ઉમટવાડાડાઉનલોડડાઉનલોડ
158 નાંદરખીડાઉનલોડડાઉનલોડ