બંધાળા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૬ – બિલખા

તાલુકા પંચાયત સીટ : ૨ – બંધાળા

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
34બંધાળા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
35બંધાળા2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
30નવાપીપળીયા ડાઉનલોડ
22મંડલીકપુરડાઉનલોડડાઉનલોડ
55ઉમરાળાડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/BpBFfgL2YX1GSWlk1LNMtL18