બાંટવા શહેર

85 – માણાવદર વિધાનસભા – બાંટવા શહેર

બાંટવા નગરપાલિકા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
37બાંટવા -1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
38બાંટવા –2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
39બાંટવા –3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
40બાંટવા –4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
41બાંટવા –5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
42બાંટવા –6ડાઉનલોડડાઉનલોડ
43બાંટવા –7 ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
44બાંટવા –8 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
45બાંટવા –9ડાઉનલોડડાઉનલોડ
46બાંટવા –10ડાઉનલોડડાઉનલોડ
47બાંટવા –11ડાઉનલોડડાઉનલોડ