બરડીયા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- મોટી મોણપરી

તાલુકા પંચાયત સીટ -1- બરડીયા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Barediya-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/JIu4306gVOXIRVcCaMfvzww849428705661
Barediya-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Barediya-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Liliya ડાઉનલોડ
Jambala ડાઉનલોડ
Shobhavadla (Gir) ડાઉનલોડ
Vadala Shetrunjડાઉનલોડડાઉનલોડ