ભલગામ – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૬ – બિલખા

તાલુકા પંચાયત સીટ :  3 – ભલગામ

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
32ભલગામ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
33ભલગામ2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
42તોરણીયા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
56નવાગામ ડાઉનલોડ
21માંડણપરાડાઉનલોડડાઉનલોડ