ભંડુરી – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   ૧૧ – માળીયા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   4 – ભંડુરી

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
134ભંડુરી-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
135ભંડુરી-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
136ભંડુરી-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
137ભંડુરી-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
171નાની ધણેજડાઉનલોડડાઉનલોડ