ભેસાણ ૧ અને ૨ – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ –  ભેસાણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ભેસાણ ૧ અને ૨

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Bheshan-1
Bheshan-2
Bheshan-3
Bheshan-4
Bheshan-5
Bheshan-6
Bheshan-7
Bheshan-8
Bheshan-9
Bheshan-10