ભેસાણ ૧ અને ૨ – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ –  ભેસાણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ભેસાણ ૧ અને ૨

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Bheshan-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/3t5cQ9Pjhp3F1qFZOqm62N1809427242050
Bheshan-2ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/Ex4zlevBXDOBjNqXefI0ir1048140472119
Bheshan-3ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/EGnfd0MAVa4LyOQS4YIocm708511332408
Bheshan-4ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/86YhlZEmj2uF48AQgBxS7I718140472119
Bheshan-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bheshan-6ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bheshan-7ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bheshan-8ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bheshan-9ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bheshan-10ડાઉનલોડડાઉનલોડ