ભુતડી – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- કાલસારી –

તાલુકા પંચાયત સીટ -૩- ભુતડી

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં
Bhutdi-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/DdXeLfzLEYIJCvvStlazLp1469537173020
Bhutdi-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Ravni (Kuba)-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/II11cDRO5tDDjSNyfXBNMc1059687417565
Ravni (Kuba)-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Kubaડાઉનલોડડાઉનલોડ
Sukhpurડાઉનલોડડાઉનલોડ
Ambalaડાઉનલોડડાઉનલોડ
Chelankaડાઉનલોડડાઉનલોડ