ભુતડી – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- કાલસારી –

તાલુકા પંચાયત સીટ -૩- ભુતડી

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં
256ભુતડી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/DdXeLfzLEYIJCvvStlazLp1469537173020
257ભુતડી-2ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/EoElUyTmXX9BRM0lP4lvTt757874606638
222રાવણીકુબા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/II11cDRO5tDDjSNyfXBNMc1059687417565
223રાવણીકુબા2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
226કુબાડાઉનલોડડાઉનલોડ
262સુખપુરડાઉનલોડડાઉનલોડ
247અંબાળાડાઉનલોડડાઉનલોડ
211છેલણકાડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/KYiOEuv1CN45B0BYKAB6Oc409429551107