બિલખા – તા. પં. સીટ (2)

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૬ – બિલખા

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૪ અને ૫ – બિલખા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Bilkha-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bilkha-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bilkha-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bilkha-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bilkha-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bilkha-6ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bilkha-7ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bilkha-8ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bilkha-9ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bilkha-10ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Belaડાઉનલોડડાઉનલોડ
Mevasa (Kamri )ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Thumbalaડાઉનલોડડાઉનલોડ