બિલખા – તા. પં. સીટ (2)

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૬ – બિલખા

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૪ અને ૫ – બિલખા

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
45ર્બીલખા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
46ર્બીલખા2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
47ર્બીલખા3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
48ર્બીલખા4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
49ર્બીલખા5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
50ર્બીલખા6ડાઉનલોડડાઉનલોડ
51ર્બીલખા7ડાઉનલોડડાઉનલોડ
52ર્બીલખા8ડાઉનલોડડાઉનલોડ
53ર્બીલખા9ડાઉનલોડડાઉનલોડ
54ર્બીલખા10ડાઉનલોડડાઉનલોડ
67બેલાડાઉનલોડડાઉનલોડ
66મેવાસા કમરીડાઉનલોડડાઉનલોડ
69થુંબાળાડાઉનલોડડાઉનલોડ