બામણાસા- તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   4 – બાલાગામ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   6 – બામણાસા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
97બામણાસા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9879934300
98બામણાસા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ7574822715
99બામણાસા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ9099023875
100બામણાસા-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ9974008756
96સરોડડાઉનલોડડાઉનલોડ9913464638