ચણાકા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ –  ભેસાણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :  4 – ચણાકા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Chanakha-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Chanakha-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Chanakha-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Vandarvadડાઉનલોડડાઉનલોડ
Gorakhpurડાઉનલોડડાઉનલોડ