ચંદવાણા – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   17 – મકતુપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   3 – ચંદવાણા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
75ચંદવાણા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
76ચંદવાણા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
77ચંદવાણા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
78ગીગરીયાડાઉનલોડડાઉનલોડ
79કરમદીડાઉનલોડડાઉનલોડ
82મેણંજડાઉનલોડ ડાઉનલોડ