ચાંખવા – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   21 – મેખડી

તાલુકા પંચાયત સીટ :   4 – ચાંખવા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
40ચાંખવા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
41ચાંખવા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
27આજક-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
28આજક-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
32વિરોલ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
33 વિરોલ-2ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
42વાડલા ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ