છોડવડી – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ –  ભેસાણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :  5- છોડવડી

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Chodvadi-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Chodvadi-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Chodvadi-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Chodvadi-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Nava Vaghaniyaડાઉનલોડડાઉનલોડ