ચીરોડા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   22 – મેંદરડા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   4 – ચીરોડા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
253ચીરોડા -1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
254ચીરોડા -2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
258ઝીંઝુડા-1 ડાઉનલોડ
259ઝીંઝુડા-2 ડાઉનલોડ
250નાજાપુરડાઉનલોડડાઉનલોડ