ચોકી – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 16- મજેવડી

તાલુકા પંચાયત સીટ :  6- ચોકી

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
1ચોકી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
2ચોકી2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
3ચોકી3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
6કાથરોટા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/KXO5Zk1KSIj1ZAuUc5b69P738000949691
7કાથરોટા2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
8કાથરોટા3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
5ભીયાળડાઉનલોડડાઉનલોડ