ચોકી – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 16- મજેવડી

તાલુકા પંચાયત સીટ :  6- ચોકી

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Choki-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Choki-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Choki-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Kathrota-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/KXO5Zk1KSIj1ZAuUc5b69P738000949691
Kathrota-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Kathrota-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bhiyalડાઉનલોડડાઉનલોડ