ચોરવાડી – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ –૬ – બિલખા.

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૭- ચોરવાડી

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
57ચોરવાડી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
58ચોરવાડી2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
60અવતડીયા મોટા ડાઉનલોડ
61મેવાસા ખડીયાડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/CyBb74h1CuK1CcNXwmzboD25
68રામેશ્વરડાઉનલોડડાઉનલોડ
62પ્રભાતપુરડાઉનલોડડાઉનલોડ