ચોરવાડ શહેર

8૯ – માંગરોળ વિધાનસભા – ચોરવાડ શહેર

નગરપાલિકા : ચોરવાડ શહેર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
141ચોરવાડ-૧ ડાઉનલોડડાઉનલોડ
142ચોરવાડ-૨ ડાઉનલોડડાઉનલોડ
143ચોરવાડ-ડાઉનલોડડાઉનલોડ
144ચોરવાડ-ડાઉનલોડડાઉનલોડ
145ચોરવાડ-ડાઉનલોડડાઉનલોડ
146ચોરવાડ-ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
147ચોરવાડ- ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
148ચોરવાડ- ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
149ચોરવાડ-ડાઉનલોડડાઉનલોડ
150ચોરવાડ-૧૦ડાઉનલોડડાઉનલોડ
151ચોરવાડ-૧૧ડાઉનલોડડાઉનલોડ
152ચોરવાડ-૧૨ડાઉનલોડડાઉનલોડ
153ચોરવાડ-૧૩ડાઉનલોડડાઉનલોડ
154ચોરવાડ-૧૪ડાઉનલોડડાઉનલોડ
155ચોરવાડ-૧૫ડાઉનલોડડાઉનલોડ
156ચોરવાડ-૧૬ડાઉનલોડડાઉનલોડ
157ચોરવાડ-૧૭ડાઉનલોડડાઉનલોડ