ચુડા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૭- ચુડા

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૬- ચુડા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Chuda-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Chuda-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Chuda-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Chuda-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Chuda-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ