ચુલડી – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   10 – ગડું

તાલુકા પંચાયત સીટ :   ૫ -ચુલડી

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
211ચુલડી-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
212ચુલડી-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
197પાણકુવાડાઉનલોડડાઉનલોડ
224આછીદ્રા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
225આછીદ્રા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
226લાછડીડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
223ડાંડેરી ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
222પીપળવા ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ