દાત્રાણા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   22 – મેંદરડા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   5 – દાત્રાણા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
231દાત્રાણા1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
232દાત્રાણા2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
233દાત્રાણા3ડાઉનલોડડાઉનલોડ