ધણફુલીયા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   28 – શાપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   4- ધણફુલીયા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
192 ધણફુલીયા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
193ધણફુલીયા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
199બોડકાડાઉનલોડડાઉનલોડ
187બંધડા ડાઉનલોડ
191 ગાંઠીલા ડાઉનલોડ