ધંધુસર – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   8 – ધંધુસર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   3 – ધંધુસર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
128 ધંધુસર-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
129ધંધુસર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
130ધંધુસર-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
131ધંધુસર-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
132 ધંધુસર-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ