ઢેબર – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 26- સરસઇ.

તાલુકા પંચાયત સીટ : ૪- ઢેબર

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
229ઢેબરડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/GBNi729PPwGER8caAzW6sJ189429551107
194છાલડાડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/GKNKEePMog6AoaCP9tGZmo209429551107
224દેશાઈવડાળાડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/HXnNAaBBdxJEosoFXnr7ZI459712110005
212રબારીકા ડાઉનલોડ
213હડમતીયાનાના ડાઉનલોડ
230મહુડીડાઉનલોડડાઉનલોડ
189રૂપાવટીડાઉનલોડડાઉનલોડ
188ઈશ્વરીયા માંડાવડડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/EDjsM34xgfqBQ1cCaBWvp2359429551107