ઢેબર – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 26- સરસઇ.

તાલુકા પંચાયત સીટ : ૪- ઢેબર

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Dhebarડાઉનલોડડાઉનલોડ
Chhaldaડાઉનલોડડાઉનલોડ
Desai Vadalaડાઉનલોડડાઉનલોડ
Rabarika ડાઉનલોડ
Hadmatiya Nana ડાઉનલોડ
Mahudiડાઉનલોડડાઉનલોડ
Rupavatiડાઉનલોડડાઉનલોડ
Ishwariya (Mandavad)ડાઉનલોડડાઉનલોડ