ઢેલાણા – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   માંગરોળ ઓ.જી. 

તાલુકા પંચાયત સીટ :   5 – ઢેલાણા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
56ઢેલાણા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
57ઢેલાણા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
58લંબોરાડાઉનલોડડાઉનલોડ
59વિરપુરડાઉનલોડડાઉનલોડ
60સકરાણાડાઉનલોડડાઉનલોડ
90 ભાટગામડાઉનલોડ ડાઉનલોડ