ઢોળવા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૭- ચુડા

તાલુકા પંચાયત સીટ : ૭- ઢોળવા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Dholwa-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Dholwa-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Hadmatiya Khajuri-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/Cf3u7FeT8G51bqpuuaITVe૫૭
Hadmatiya Khajuri-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Sankrola-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Sankrola-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ