દિવરાણા – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   29 – શીલ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   6 – દિવરાણા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
61દિવરાણા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
62દિવરાણા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
63દરશાલી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
64દરશાલી-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
34સરસાલી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
35 સરસાલી-2ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
36કંકાણાડાઉનલોડ ડાઉનલોડ