ડુંગરપુર – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૯ – ડુંગરપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૮- ડુંગરપુર.

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Dungarpur-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Dungarpur-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Dungarpur-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Dungarpur-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Patapur-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Patapur-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ