ડુંગરપુર – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૯ – ડુંગરપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૮- ડુંગરપુર.

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
23ડુંગરપુર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/Li3niqJuKIIFIPCxqpe3cN109979142068
24ડુંગરપુર2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
25ડુંગરપુર3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
26ડુંગરપુર4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
40પાતાપુર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/KOsXY04HMkYLW15SZ4wvo610
41પાતાપુર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ