ઇવનગર- તા. પં. સીટ

૮૬ – જૂનાગઢ વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૩૦ – વડાલ

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૧૦ – ઇવનગર

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
277ઇવનગર-1 ડાઉનલોડ
278ઇવનગર-ડાઉનલોડ
279ઇવનગર-ડાઉનલોડ
284પાદરીયા-૧ડાઉનલોડ
285પાદરીયા-ડાઉનલોડ