ઇવનગર- તા. પં. સીટ

૮૬ – જૂનાગઢ વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૩૦ – વડાલ

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૧૦ – ઇવનગર

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
IVNAGAR-1
IVNAGAR-2
IVNAGAR-3
PADARIYA-1
PADARIYA-2