ગઢાળી – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   27 – સાસણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   6 – ગઢાળી

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
263 ગઢાળી ડાઉનલોડ
261 લીલવાડાઉનલોડડાઉનલોડ
269 પાટરામાડાઉનલોડડાઉનલોડ
272ચાંદ્રાવાડી ડાઉનલોડ
230રાજાવડડાઉનલોડડાઉનલોડ
262ખીજડીયા ડાઉનલોડ