ગળોદર જૂના – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   ૧૧ – જુથળ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   7 – ગળોદર જૂના

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
99ગળોદર-1 ડાઉનલોડ
100ગળોદર-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
101ગળોદર-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
89શેરીયાખાણ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
90શેરીયાખાણ-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
91જામવાળી ડાઉનલોડ