ગડું – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   10 – ગડું

તાલુકા પંચાયત સીટ :   6 – ગડું

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
178ગડુ-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/4jgQ7oYebQL10Nmia866TX887878434333
179ગડુ- ડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/G03fAGyczhFC2TPZENeffM2117878434333
180ગડુ-3 ડાઉનલોડ
181ગડુ-4 ડાઉનલોડ
182ગડુ-5 ડાઉનલોડ
183 ગડુ-6ડાઉનલોડ ડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/3nbsdpHYZcLLp6BTVsQyOE357878434333