ગળથ – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૭- ચુડા

તાલુકા પંચાયત સીટ : ૮- ગળથ

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Galath-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Galath-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Galath-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Barwala-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Barwala-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ